Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via onze Website.

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van,
of een bestelling plaatst via onze Website.

Definities

1.  Proline Nails : ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 65366948 handelend onder de naam Proline Nails, Silvi’s Nail Academy en Silvi’s Nail Truck.

2.  
Website: de website van Proline Nails, te raadplegen via www.proline-nails.nl en alle bijbehorende sub domeinen.

3.  Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Proline Nails en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4.  Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Proline Nails en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Proline Nails zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

prijzen en informatie

1.  Alle op de Website en in andere van Proline Nails afkomstige materiële vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, Tenzij op de Website anders vermeld, andere heffing welke van overheidswege worden opgelegd.

2.  Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten on het bestelproces apart worden weergegeven.

3.  De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Proline Nails kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Proline Nails afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer en typefouten.

4.  Proline Nails kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst

1.  De Overeenkomt komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Proline Nails en het voldoen aan de daarbij door Proline Nails gestelde voorwaarden.


2.  Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Proline Nails onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan kan de Overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Proline Nails het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

registratie

1.  Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan klant zich registreren via registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2.  Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een e-mailadres en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3.  Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Proline Nails is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al wat gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4.  Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Proline Nails daarvan in kennis te stellen, zodat Proline Nails gepaste maatregelen kan nemen.

uitvoering overeenkomst

1.  Zodra de bestelling door Proline Nails is ontvangen, stuurt Proline Nails de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2.  Proline Nails is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3.  Op de Website wordt duidelijk, tijd voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4.  Indien Proline Nails de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.  Proline Nails raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel betreffende garantie en conformiteit.

6.  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7.  Proline Nails is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht
/ Retour

Herroepingsrecht / Retour

 1.  Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt daarom geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Proline Nails binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient daarom zelf de retourskosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2.  Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3.  Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Proline Nails te retourneren, dan wel binnen deze termijn Proline Nails op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden na goedkeuring van Proline Nails.

4.  Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5.  Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument;
Producten die gekocht zijn voor de vermelde prijs bij tijdstip van bestellen, waarbij naderhand korting of actie voor geldt;
Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

betaling

1.  Klant dient betalingen aan Proline Nails volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Proline Nails is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1.  Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Proline Nails een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 
2.  Proline Nails staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Proline Nails er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3.  Een door Proline Nails, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4.  Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Proline Nails daarvan in kennis te stellen.

5.  Indien Proline Nails de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachten procedure

1.  Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Proline Nails, dan kan hij bij Proline Nails telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de websitepagina.

2.  Proline Nails geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Proline Nails binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

1.  Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2.  De totale aansprakelijkheid van Proline Nails jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3.  Aansprakelijkheid van Proline Nails jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4.  Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Proline Nails jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Proline Nails.

5.  De aansprakelijkheid van Proline Nails jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Proline Nails onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Proline Nails ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Proline Nails in staat is adequaat te reageren.

6.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Proline Nails meldt.

7.  In geval van overmacht is Proline Nails niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendoms voorbehoud

1.  Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Proline Nails.

Slotbepalingen

1.  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Proline Nails gevestigd is.


3.  Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4.  Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.